Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Quan trọng! Hãy đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web.

Việc sử dụng trang web và các thông tin hiện hữu trên trang web này của bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây:

Quyền sở hữu

Trang web này,  www.kimberly-clark.com.vn  được sở hữu, vận hành và duy trì bởi TẬP ĐOÀN KIMBERLY-CLARK hoặc các chi nhánh của nó (“Kimberly-Clark”) và đã được tạo ra để phục vụ nhu cầu thông tin, giáo dục, giải trí và giao tiếp của bạn. Trang web này và mọi thành phần cảm quan của nó, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh và âm thanh, được đăng ký bản quyền bởi Kimberly-Clark.

Giới hạn sử dụng

Trang web này chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, không mang tính thương mại. Bạn không được sao chép, mô phỏng, tái phát hành, đăng tải, phân tán, chuyển giao hay sửa đổi bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ phần nào của trang web này.

Nhận diện thương hiệu

Mọi tên riêng, các biểu tượng và nhãn hiệu đều là tài sản của Kimberly-Clark hay các chi nhánh của nó và bạn không được sử dụng bất kỳ tài nguyên nào cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý thể hiện bằng văn bản của Kimberly-Clark.

Các ý tưởng tự nguyện

Kimberly-Clark hoan nghênh các bình luận và sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn về sản phẩm và công ty của chúng tôi. Tuy nhiên, Kimberly-Clark không tìm kiếm, và không chấp nhận bất kỳ ý tưởng, đề xuất hoặc tài liệu bạn cung cấp liên quan đến việc phát triển, thiết kế, sản xuất và marketing cho sản phẩm của công ty. Bằng việc tôn trọng triệt để chính sách này, Kimberly-Clark hi vọng sẽ tránh được những hiểu lầm sau này giữa các nhận xét và ý tưởng có liên quan đến sản phẩm được gửi về từ các thành viên của cộng đồng với ý tưởng do các nhân viên của Kimberly-Clark phát triển nên.Trừ khi bạn trở thành nhân viên làm việc cho Kimberly-Clark, nếu không, các tài liệu được cung cấp tại trang web sẽ không được cấu thành hoặc xem là một phần hoặc toàn bộ hợp đồng lao động.

Thêm nữa, sự đại diện được hình thành cũng không cấu thành nên sự đảm bảo hay nghĩa vụ về phía Kimberly-Clark, hai bên chỉ duy trì một mối quan hệ tự nguyện với nhau.

Việc công khai và sử dụng sự tương tác của bạn

Việc đăng tải trên trang web này và gửi thư điện tử đến Kimberly-Clark không được bảo mật và Kimberly-Clark sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự sử dụng hay công bố nào của chúng. Mọi sự giao tiếp cùng các tài nguyên khác (bao gồm nhưng không giới hạn bởi, các ý tưởng, đề xuất, tài nguyên gửi tự nguyện) bạn gửi đến trang web này hay đến Kimberly-Clark bằng thư điện tử là, và sẽ được giữ nguyên là, tài sản độc quyền và duy nhất của Kimberly-Clark, và có thể được Kimberly-Clark sử dụng cho bất kỳ mục đích gì, thương mại hay không thương mại, mà không cần có sự đền bù.

Phạm vi áp dụng

Các sản phẩm được nói đến trên trang này có mặt tại Việt Nam (như đã chỉ ra) và có thể không có mặt tại quốc gia của bạn. Trang web này được kiểm soát và vận hành bởi Kimberly-Clark Việt Nam và chúng tôi không đứng ra đại diện cho bất kỳ thông tin và tài nguyên nào trên trang này, bao gồm nhưng không giới hạn cả các thông tin và tài nguyên khác dùng cho việc quảng cáo sản phẩm được nêu lên tại đây, về tính phù hợp và sẵn có của chúng tại các nơi khác. Một số phần mềm từ trang này cũng có thể liên quan đến việc kiểm soát xuất khẩu và không được tải xuống miễn phí.

Từ chối bảo đảm

KIMBERLY-CLARK KHÔNG CHỊU BẤT CỨ SỰ ĐẠI DIỆN HAY ĐẢM BẢO NÀO ĐỐI VỚI TÍNH CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY HAY HOÀN THIỆN CỦA CÁC NỘI DUNG (VĂN BẢN HAY HÌNH ẢNH) TRÊN TRANG WEB NÀY. LUẬT THƯƠNG MẠI 1974 (CTH) VÀ MỘT SỐ LUẬT LIÊN BANG TƯƠNG ỨNG QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN VÀ TÍNH ĐẢM BẢO CỦA MỘT SỐ HỢP ĐỒNG VỀ CUNG CẤP HÀNG HÓA, DỊCH VỤ VÀ NGHIÊM CẤM SỰ LOẠI TRỪ, HẠN CHẾ HAY SỬA ĐỔI CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN TƯƠNG TỰ (“CÁC ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH). TRỪ KHI ĐƯỢC NÊU NÊU LÊN TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH, MỌI ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN VÀ SỰ ĐẢM BẢO ĐƯỢC NÊU LÊN HOẶC NHẮC TỚI BỞI PHÁP LUẬT BẰNG BẤT CỨ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRUY CẬP, HOẶC KHÔNG THỂ TRUY CẬP VÀO TRANG WEB NÀY HOẶC VIỆC SỬ DỤNG, HAY TIN CẬY VÀO TRANG WEB NÀY CŨNG NHƯ NỘI DUNG CỦA NÓ KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP TỚI TRONG TÀI LIỆU NÀY. THÊM VÀO ĐÓ, KIMBERLY-CLARK KHÔNG ĐẢM BẢO VIỆC TRANG WEB NÀY HAY MÁY CHỦ TẠO NÊN NÓ CÓ "VIRUS" MÁY TÍNH HAY KHÔNG.

Giới hạn trách nhiệm

Trừ khi đã được đề cập tại các Điều khoản Quy định, Kimberly-Clark sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại đặc biệt hay gián tiếp, phát sinh từ việc truy cập, hoặc không thể truy cập vào trang web này hoặc việc sử dụng ,hay tin cậy vào trang web này cũng như nội dung của nó. Ngoài ra, Kimberly-Clark không có trách nhiệm cập nhật trang web và Nội dungtrên trang web này, và sẽ không chịu trách nhiệm cho việc không cập nhật các thông tin đó. Thêm nữa, Kimberly-Clark cũng không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng các trang web khác của bạn truy cập thông qua một đường dẫn nào đó trên trang web này. Các đường dẫn này cùng các “tài nguyên” khác được đề cập đến trên trang này chỉ được cung cấp như một dịch vụ công cộng cho người dùng World Wide Web. Việc chúng được bao gồm trên trang web của chúng tôi không cấu thành một sự chứng thực hay liên kết gì từ phía Kimberly-Clark cả.

Khác

Kimberly-Clark, với toàn quyền quyết định của mình, bảo lưu quyền để (1) thay đổi các Điều khoản sử dụng này, (2) giám sát và xóa bỏ các bài đăng, và (3) tạm ngưng sự hoạt động của trang web bất cứ lúc nào không cần báo trước. Nếu bất kỳ điều khoản, điều kiện, hoặc quy định nào trong Văn bản Pháp lý này được xem là không hợp pháp, không hợp lệ, không có hiệu lực, hoặc vì lý do nào đó mà không thể tuân thủ, thì tính hiệu lực và tính thực thi của các điều khoản, điều kiện và quy định còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hay suy giảm bằng bất kỳ cách nào. Các Điều khoản sử dụng này cấu thành nên toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Kimberly-Clark liên quan đến vấn đề đề cập trong tài liệu này.

Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đang thừa nhận sự đồng ý của bạn với các điều khoản và điều kiện kể trên.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG TÌNH VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, XIN KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY NỮA.