Về công ty

Những giá trị của công ty

Sales team

Trong khi các sản phẩm không ngừng được cải tiến, Kimberly-Clark vẫn giữ vững những giá trị của mình cùng thời gian

Trong hơn 140 năm qua, những giá trị của Kimberly-Clark được hình thành, đan dệt và kết nối lại với nhau. Cùng nhau, chúng tạo nên Kimberly-Clark của ngày hôm nay và định hướng cho sự phát triển của công ty trong tương lai.

Những giá trị của Kimberly-Clark:

  1. Trung thực - Tài sản lớn nhất của Kimberly-Clark chính là sự trung thực, ngay thẳng và luôn dũng cảm để làm những điều đúng đắn nhất.
  2. Trách nhiệm - Tất cả mọi cá nhân ở Kimberly-Clark đồng sở hữu công ty và có trách nhiệm với tương lai của nó.
  3. Cải tiến - Kimberly-Clark không ngừng tìm kiếm những cách làm mới để nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng cuộc sống của khách hàng.
  4. Quan tâm - Kimberly-Clark đề cao sự tôn trọng và quan tâm giữa con người với nhau, ở tất cả mọi nơi chúng ta sống và làm việc.